REGULAMIN VII PARAFIALNEJ PIELGRZYMKI ROWEROWEJ
RZEPIN — JASNA GÓRA
5-11  lipca 2016 r.

Założenia ogólne:

"Rekolekcje w drodze"
Pielgrzymka jest wyłącznie aktem religijno-pokutnym, któremu towarzyszy:

 • wysiłek fizyczny - trud pokonywania kolejnych kilometrów trasy rowerowej, skromność posiłku, niewygody noclegów, dbanie o wspólnotę sióstr i braci - czyli pokonywanie siebie samego;
 • wysiłek duchowy - życie w świadomości obcowania stale z Chrystusem, obecnym w Słowie i Eucharystii, w modlitwie i w pieśni, w gwarze i ciszy, w radości i smutku;

Jedziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa — to wiele znaczy!
VII Pielgrzymka Rowerowa z Rzepina na Jasną Górę ma charakter rodzinny, zatem to większa troska o klimat, jaki tworzymy wokół siebie: życzliwość, wrażliwość na potrzeby i zmęczenie innych, szczególnie słabszych i dzieci, ogromna kultura bycia, włączenie się w służby i dyżury.

Wdzięczność to najpiękniejszy wymiar człowieczeństwa.
Dziękować będziemy podczas całej drogi Jezusowi i Jego Matce za wszelkie doznane łaski, ale na pielgrzymim szlaku trzeba także okazać wdzięczność wobec wszystkich spotkanych ludzi za każdy, nawet najmniejszy gest dobroci.

Zasady pielgrzymowania:

1. Wszelkiego rodzaju niewygody, zmęczenie, niepogoda, upał, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, niewygody noclegów, różne dolegliwości fizyczne  są „wpisane" w charakter naszego podróżowania do Pani Jasnogórskiej.

2. Każdy kto uczestniczy w Pielgrzymce bierze udział w codziennej Mszy świętej, nabożeństwach, konferencjach, itp.

3. W czasie Pielgrzymki uczestnicy nie palą tytoniu i nie piją alkoholu.

4. Wszystkich pielgrzymów obowiązuje cisza nocna po godzinie 22:00.

5. Zechciej zwrócić uwagę na sposób korzystania z wody - ogranicz do minimum swoje potrzeby w tym względzie.

6. Każdy pielgrzym przestrzega zaleceń Kierownika pielgrzymki, przewodników grup i służby porządkowej.

7. Znaczek pielgrzymkowy nosimy przypięty na widocznym miejscu, gdyż jest on widzialną oznaką uczestnictwa w pielgrzymce.

8. Obowiązuje strój praktyczny, wygodny i skromny. Zachęca się do używania w czasie jazdy kasków ochronnych, tak pielgrzymów - dorosłych jak i w szczególny sposób pielgrzymów - dzieci.

Ponadto należy mieć z sobą: okrycia przeciwdeszczowe, napoje, jedzenie „na drogę", środki opatrunkowe, leki osobiste i dokumenty.
Obowiązkowo należy zabrać ze sobą swoją Książeczkę ubezpieczeniową.

9. Osoby do lat 18 muszą posiadać zgodę rodziców i pełnoletniego opiekuna podczas Pielgrzymki.

10. Każdy pielgrzym jest całkowicie odpowiedzialny za swoje rzeczy i organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub uszkodzone.

11. Pielgrzym, który dopuściłby się swawolnego lub wynikającego z niedbalstwa zniszczenia przedmiotów należących do „gospodarzy" lub organizatora, ponosi całkowitą odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich odkupione lub wyrównania kosztów.

12. Zgodnie z Kodeksem drogowym pielgrzymi zobowiązani są do przestrzegania
następujących zasad w czasie poruszania się po drogach publicznych:

 • Kierującego rowerem - pielgrzyma, obowiązują takie same przepisy ruchu, jak wszystkich innych kierujących pojazdami;
 • Pielgrzymem - rowerzystą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek tj. 10 lat i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę;
 • Kierujący rowerem - pielgrzym w wieku do 18 lat jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu (policjanta) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania rowerem, czyli kartę rowerową;
 • Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat;
 • Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę;
 • Rower musi być sprawny i wyposażony w dzwonek, z przodu w jedno światło samodzielnie świecące barwy białej (lub żółtej selektywnej) oraz z tyłu w jedno światło czerwone samodzielnie świecące i jedno światło czerwone odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt;
 • W czasie jazdy należy zachowywać szczególną ostrożność, oraz unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa (Przez działanie rozumie się również zaniechanie) w następujących sytuacjach:
 • włączanie się do ruchu,
 • zmiana kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
 • zbliżanie się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego,
 • jazda w czasie lub po deszczu;

Dlatego kierującemu rowerem zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu tj. innego rowerzysty,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
 • czepiania się pojazdów;
 • Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.
 • Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200m.

13. Organizator każdego dnia zapewnia na trasie pielgrzymowania: wspólnotowe śniadanie, prowiant do przygotowania „na drogę", transport bagażu, wsparcie „techniczne" na trasie, posiłek wieczorny - zupa, miejsce noclegowe.


Regulamin pochodzi z karty pielgrzyma, którą otrzymał każdy uczestnik i został opracowany przez Krzysztofa Sadowskiego.

Joomla templates by a4joomla